Elektrické vedení: Energetické sítě

elektrické vedení

Elektrické vedení je kritickou infrastruktůrou moderního světa, která nám umožňuje přenášet elektrickou energii z výrobních zdrojů k našim domovům, firmám a průmyslovým zařízením. Díky elektrickému vedení můžeme budovat a projektovat infrastruktůru. Bez nich by moderní svět vypadal úplně jinak.

Elektrické vedení: Základní koncepce

Elektrické vedení je systém spojených kabelů a drátů vysokého napětí, který slouží k přenosu a distribuci elektrické energie z jednoho místa na druhé. Tento systém umožňuje distribuci elektrického proudu z elektráren a generátorů do míst kde je potřeba.

Rozdělujeme je na vedení velmi vysokého napětí, vedení vysokého napětí a vedení nízkého napětí, dále je rozdělujeme na kabelová vedení a na venkovní neboli vrchní vedení kde nejčastěji vidíme dráty vysokého napětí.

dráty vysokého napětí

Vedení velmi vysokého napětí – Přenosová soustava

vedení velmi vysokého napětí

Vedení Velmi vysokého napětí (VVN) je součástí přenosové soustavy, která slouží k přenosu elektrické energie na velké vzdálenosti. Tato vedení bývají často umístěna na vysokých příhradových stožárech a nejčastěji vedou přímo z elektráren přes celé území ČR a propojují velké rozvodny. Pro vedení Velmi vysokého napětí jsou specifické velké rozestupy mezi vysokými stožáry a mohutné izolátory. Hlavní výhodou vedení VVN jsou minimální energetické ztráty během přenosu elektrické energie na dlouhé vzdálenosti. Její provoz zajišťuje státní společnost ČEPS. Jedná se o sítě které jsou součástí Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E. Využívají napěťové hladiny 400kV, 220kV a vybraná zařízení na napěťové hladině 110kV. Délka tohoto zařízení na území české republiky dosahuje téměř 5800 kilometrů. Vybraná zařízení 110kV dosahují délky téměř 15 tis kilometrů.

Vedení vysokého napětí – Distribuční soustava

Vedení vysokého napětí (VN) se používá pro distribuci elektrické energie od rozvoden a transformátorů do průmyslových městských a venkovských oblastí. Jsou navrženy tak, aby byly schopny přenášet velké množství energie efektivně a s minimálními ztrátami. Vedení vysokého napětí může být umístěno na stožárech nebo pod zemí a slouží k zajištění spolehlivé dodávky elektřiny do našich domovů a podniků v lokálním měřítku do několika desítek kilometrů. Distribuční soustavu provozují v ČR ČEZ Distribuce, a.s. EG.D, a.s. PREdistribuce, a.s. Celková délka těchto vedení s vysokým napětím se v ČR pohybuje okolo 80 tis kilometrů.

vedení vysokého napětí

Vedení nízkého napětí – Distribuční soustava

vedení nízkého napětí

Když elektrická energie dosáhne měst a obcí, převádíme ji z vysokého napětí na vedení nízkého napětí (NN). Vedení nízkého napětí pracují s nižšími napěťovými úrovněmi, které jsou bezpečné pro lidský kontakt a zároveň umožňují efektivní distribuci elektřiny do našich domácností, úřadů a firem. Vodiče vedení nízkého napětí jsou obvykle pokryty izolačním materiálem, aby se zabránilo úniku elektrického proudu a minimalizovaly rizika spojená s ním. Převod z vysokého napětí na nízké napětí zajišťují lokální distribuční či odběratelské transfostanice. Celková délka vedení NN se v ČR pohybuje okolo 155 tis kilometrů.

Vrchní vedení – Venkovní vedení – Nadzemní vedení

Tato vedení lze provést holými vodiči AL1ST1, AlFe ale také izolovanými vodiči AXEKVCEz, AYKYz nebo AES. Doba technické životnosti je minimálně 35-40let. Součástí těchto vedení jsou také izolátory, konzole, podpěrné body a stožáry, ochrany před bleskem, uzemnění, svodiče přepětí, odpínače.

Kabelové vedení

Nejčastěji se kabelové vedení provádí z vodičů Cu-Měď nebo Al-Hliník. Součástí těchto vedení jsou také přípojkové, kabelové a rozpojovací skříně, svodiče přepětí, pojistky a uzemnění. Doba technické životnosti je minimálně 40let. V distribuční soustavě se nejčastěji z důvodu ceny používají Hliníkové vodiče. Měděné vodiče jsou cenově dražší.

Součásti elektrických vedení

Zjistěte více o důležitých součástech elektrických vedení, které hrají klíčovou roli v distribuci elektřiny. Jsou jimi: Trafostanice, izolátory, konzole, podpěrné body a stožáry, ochrana před dosedáním ptactva, ochrana před bleskem, uzemnění, svodiče přepětí, odpínače a odpojovače – tyto prvky zajišťují spolehlivý a bezpečný přenos elektrické energie.

Projektování elektrických sítí

Projekční činnost je nezbytnou součástí vývoje a údržby elektrických sítí. Projektanti se podílejí na návrhu a plánování sítí, aby zajistili efektivní a spolehlivý přenos elektrické energie. Projektování zahrnuje výběr správných materiálů, stanovení optimální trasy vedení, výpočty namáhání a průvěs vedení a plánování umístění trafostanic. Pokud potřebujete vyprojektovat trafostanici, přípojku vedení vysokého napětí, venkovního nebo kabelového vedení, rád vám zpracuji cenovou nabídku.

Závěr

Elektrické vedení je nezbytnou součástí moderního života, která nám umožňuje využívat elektrickou energii ve všech oblastech našeho života. Správná konstrukce, údržba a projektování elektrických sítí jsou klíčové pro zajištění spolehlivé dodávky elektřiny. Vedení vysokého a nízkého napětí, trafostanice, izolátory a další prvky společně tvoří komplexní systém, který zabezpečuje, že elektřina dosáhne tam, kde je potřeba.

Pokud hledáte profesionální projektování a údržbu elektrických sítí nebo potřebujete poradit ohledně elektrických vedení a trafostanic, neváhejte nás kontaktovat. Jsme zde pro vás, abychom vám poskytli nejlepší služby v oblasti projektování elektrického vedení. Děkujeme za váš zájem o toto důležité téma a doufáme, že tento článek vám poskytl užitečné informace o elektrickém vedení a jeho klíčových prvcích.

Chci cenovou nabídku

Přejít nahoru